Afdrukken

Reputatieschade fokster door voorbarige en incorrecte publicatie rasvereniging

Een van onze leden wendde zich tot ons met de vraag haar bij te staan inzake een geschil tussen haar en het bestuur van de rasvereniging.

Het bestuur van de rasvereniging had in het clubblad gepubliceerd dat ons lid 4 strafpunten gekregen had voor het overtreden van het VFR: "Ontbreken van showuitslag, gezondheidsuitslag(en), en late dekmelding."

Het bestuur had echter in strijd met haar eigen verenigingsreglement gehandeld door ons lid niet conform de door het VFR gestelde wijze in te lichten over de opgelegde punten en daaruit voortvloeiende sancties. Hierdoor kon ons lid, welke tijdelijk in het buitenland verbleef, niet adequaat reageren op dit bestuursbesluit.

Het bestuur kon tevens onzorgvuldigheid verweten worden, daar de termijn waarbinnen bezwaar aangetekend kon worden nog niet verstreken was op het moment van verzending van het clubblad waarin de betreffende publicatie opgenomen was.

Doordat het hier een niet gepland nestje betrof waren de ouderdieren op het moment van de dekking niet in het bezit van een geldige ECVO uitslag. Nieuwe oogonderzoeken zijn kort na de geboorte van de pups uitgevoerd, beide ouderdieren zijn vrij verklaard van alle aandoeningen, en de uitslagen zijn naar de voorzitter gestuurd.

De onderhavige publicatie van het bestuur in het clubblad bracht schade aan ons lid toe. De schade bestond uit reputatieschade en wellicht gederfde inkomsten voor toekomstige nesten. Met de betreffende publicatie suggereerde het bestuur namelijk dat ons lid een malafide fokster is welke het niet zo nauw neemt met de gezondheid van haar honden en hun nakomelingen.

KVN heeft de correspondentie betreffende deze zaak gevoerd en het bestuur heeft haar excuses aangeboden voor de foutieve wijze waarop ons lid ingelicht is en de voorbarige publicatie in het clubblad, en liet weten maatregelen genomen te hebben om herhaling te voorkomen. Daarnaast heeft het bestuur gehoor gegeven aan ons verzoek een rectificatie te publiceren.

 

 

 

Adverteerder

Adverteerder

Adverteerder